Ook de regering deelt het belang van participatie. Op de plank ligt het ontwerpwetsvoorstel 2020 Versterking participatie op decentraal niveau. Het wetsvoorstel moet nog aan de Tweede Kamer worden aangeboden. In het wetsontwerp wordt niet alleen de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, maar ook bij de uitvoering en evaluatie van het beleid geregeld. Ook de mogelijkheid van uitdaagrecht is opgenomen. Met het uitdaagrecht kunnen inwoners hun gemeente verzoeken om de uitvoering van een taak van de gemeente over te nemen, al dan niet met bijbehorend budget, omdat zij denken deze taak beter en goedkoper te kunnen uitvoeren (bijv. beheer groenvoorziening, oprichten energiecorporatie).

David Reybrouck breekt in zijn boek Tegen Verkiezingen een lans voor burgerparticipatie en schetst een mogelijk toekomstig systeem van burgerparticipatie. Met burgerparticipatie kan draagvlak worden gecreëerd voor de grote uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering, wooncrisis, en armoedebestrijding. In de Beleidsnotitie Burgerparticipatie van GroenLinks wordt dieper ingegaan op de diverse opties en belemmeringen.