De gemeente Wormerland is in 1991 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Wormer, Jisp en Wijdewormer. In 2009 is de gemeente Wormerland een ambtelijke fusie aangegaan met de gemeente Oostzaan. De taken van gemeentes zijn sindsdien veranderd en toegenomen. In 2015 vond de decentralisatie van het sociale domein plaats; de gemeente werd verantwoordelijk voor jeugdzorg en de zorg voor ouderen. In 2019 kwam de energietransitie gevolgd door de invoering van de omgevingswet en per 2022 komt de inburgeringswet. Al deze taken vergen veel capaciteit en slagkracht van de ambtelijke organisatie. De overdracht van taken van de rijksoverheid naar de gemeentes gaat gepaard met bezuinigingen, waardoor de gemeente op andere taakvelden heeft moeten bezuinigen. Regionale samenwerking is meer en meer vereist om de toenemende taken goed uitgevoerd te krijgen.

Naast de slagkracht van het bestuur van Wormerland is ook een goede samenwerking met het college van Oostzaan van belang. Sinds 2014 zijn er problemen ontstaan in de bestuurlijke samenwerking met Oostzaan. Op verzoek van de commissaris van de koning heeft de gemeente Wormerland (alsook andere gemeentes in de regio Zaanstreek-Waterland) haar bestuurlijke slagkracht onderzocht. Dit onderzoek uit 2019 toonde aan dat zelfstandigheid nog mogelijk is, op voorwaarde dat de samenwerking met Oostzaan wordt verbeterd en verder opgevoerd. De problemen in de samenwerking zijn sindsdien helaas verder toegenomen met als gevolg grote problemen in de ambtelijke organisatie. De problemen hebben tot tweemaal toe hebben geleid tot uitstroom van medewerkers en management. Vacatures vervullen blijkt lastig, de druk op de arbeidsmarkt is enorm en inhuur is duur. Gevolg is dat de gemeente wegens gebrek aan personeel veel van haar taken niet meer adequaat kan invullen.

Daarom wil GroenLinks dat er eerlijk en open wordt gekeken naar de (on)mogelijkheden voor onze gemeente. We vinden het van belang dat onze voorzieningen zoals het zwembad, de bibliotheek en de Kaasfabriek en andere culturele voorzieningen op niveau blijven. Ook willen we een ambitieuze gemeente kunnen blijven waarin bouwen, innovaties en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Als het daarvoor nodig is om de samenwerking met de gemeentes in de regio, die we toch al hebben, te versterken, vinden wij dat een logische stap.  Het vraagt van raadsleden en bestuurders lef, daadkracht en leiderschap met visie. Dat is precies waar GroenLinks vooroploopt.

In onze notitie ‘Wormerland op weg naar de toekomst’ gaven wij al een analyse van de problemen en beschreven we een aantal scenario’s voor de toekomst. Inmiddels zijn er ook diverse scenario’s besproken in de gemeenteraad. De inwoners van Wormerland zullen betrokken worden bij deze scenario’s via burgerparticipatie. Voor GroenLinks staat voorop, dat wij de best mogelijke dienstverlening moeten kunnen bieden aan onze inwoners.