Uitbreiding Cargill

Een prominent agendapunt voor deze avond was het gewijzigde bestemmingsplan aan de Zandweg ten behoeve van de uitbreiding van Cargill.

De bewoners van de Zandweg ondervinden al geruime tijd last van de cacaofabriek Cargill. De gemeente wilde de inwoners tegemoet komen. Eind 2017 zijn er afspraken gemaakt met Cargill, waarbij de woningen Zandweg 232 t/m 242 aan Cargill te koop werden aangeboden en de gemeente de bestemming van de grond zou wijzigen van woning in bedrijf. De gemeenteraad wordt nu geacht een klap op deze bestemmingsplan wijziging te geven. Echter Cargill wil niet alleen een uitbreiding met groenvoorziening aan de Zandweg, maar ook haar fabriek uitbreiden aan de Veerdijk en Eenhoornweg. Aan de Veerdijk komt de fabriek tot aan de weg met een hoogte van 12 tot 15 meter en een overbrugging over de Veerdijk. De Veerdijk wordt daardoor a.h.w. een pijpela. De uitbreiding aan de Zandweg wordt 12 meter hoog en grenst tot aan de achtergevel van de woningen 242 t/m 234. De groenvoorziening beperkt zich tot Zandweg 232 en aan voorzijde 242 - 232, maar daar komen ook parkeervakken.

Het standpunt van GroenLinks: wij willen geen verdere uitbreiding van Cargill

  • De uitbreiding aan zijde Zandweg is te fors en te hoog. Deze uitbreiding zal het karakter van de Zandweg als historisch lint ontoelaatbaar aantasten.
  • De uitbreiding aan de Veerdijk is niet volgens de afspraken van november 2017 en de Veerdijk wordt door de omvang van de uitbreiding en de overbrugging a.h.w. een bedrijfsterrein. De Veerdijk wordt smaller en daardoor onveilig voor fietsers en wandelaars, zeker gezien het veelvuldige vrachtverkeer van en naar MOTT. GroenLinks wil een verkeerstechnisch onderzoek en een advies van de Fietsersbond.
  • Ook is er onduidelijkheid over de brandveiligheid als twee fabrieksgebouwen met cacao-opslag zo dicht bij elkaar komen te staan, slechts gescheiden door een rijbaan.
  • De uitbreiding van Cargill krijgt het stempel milieucategorie 5.1. Dat is dezelfde milieucategorie als de gehele fabriek met het risico, dat in de toekomst zwaardere activiteiten in de uitbreiding plaats kunnen vinden met hinder tot gevolg. De omgevingsdienst heeft een lagere milieucategorie geadviseerd. De wethouder heeft niet alleen het advies van de omgevingsdienst niet opgevolgd, maar het advies ook niet overgelegd aan de gemeenteraad.
  • Vanwege deze nieuwe feiten en het verzoek van GroenLinks heeft de gemeenteraad om deze reden de wijziging van het bestemmingsplan Zandweg niet behandeld. De wethouder moet weer aan de slag. Overigens, D66 was van mening dat er geen nieuwe feiten waren gemeld en zij vonden dat er gewoon voor dit plan gestemd kon worden.

OM AL DEZE REDEN GAAT GROENLINKS NIET AKKOORD MET DE WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN ZANDWEG.

GROENLINKS KIEST VOOR HET BELANG VAN DE BEWONERS VAN DE ZANDWEG.

Veeteelt hoort niet in een erfgoednota

De raadsavond begon met het vaststellen van de erfgoednota. De erfgoednota is een beschrijving van alle kenmerken van het Wormerlands erfgoed. De nota kan in de toekomst een van de uitgangspunten zijn voor nieuwe ontwikkelingen met respect voor het erfgoed.

Na jaren van onderzoek is er een interessante en degelijke erfgoednota uit gekomen. Echter… GroenLinks vindt het vreemd dat 'het stimuleren van veeteelt in het Wormer- en Jisperveld' is opgenomen in deze erfgoednota. Stimuleren van veeteelt is niet de juiste benadering om erfgoed in de toekomst een rol van betekenis te laten spelen in ons mooie gebied.

Daarom heeft onze fractie een duidelijke stemverklaring afgegeven om aan te geven dat veeteelt echt niet thuishoort in deze verder gedegen erfgoednota! Daarna diende De VVD nog een motie in die om exclusiviteit voor de raad vroeg voor bepaalde monumentale objecten. Een onmogelijke en ongewenst verzoek, zoals de VVD wel vaker doet. De motie werd gelukkig door alle partijen verworpen.

Gelijke kansen voor elk kind

Het was slechts een hamerstuk maar het vaststellen van de subsidieregels Voorschoolse Educatie en Peuterplus was voor onze wethouder Harold Halewijn een mijlpaal waaraan samen met de kinderopvangorganisaties 2 jaar lang hard is gewerkt. Het CDA bedankte het college en de ambtenaren voor dit puike stuk werk. Voorschoolse Educatie en Peuter+ zijn beide bedoeld om jonge kinderen een extra steuntje in de rug te geven zodat ze makkelijker kunnen starten op de basisschool.

Beeldkwaliteit Zaanoever

Het Beeldkwaliteitsplan is ook al zo’n masterpiece (het lijkt wel of de college periode ten einde loopt en er nog van alles opgeleverd moet worden 😉). Het Beeldkwaliteitsplan is een mooi stuk dat beschrijft welke waarde de Zaanoever heeft en welke ontwikkelrichting gekozen kan worden. Het geeft kaders en richting aan toekomstige bouwplannen. In de voorronde een week eerder ontstond er een goed debat tussen wethouder Harold Halewijn en de raadsleden. De wethouder verdedigde het stuk en vond het ongepast het stuk aan te passen om daarmee een aantal wensen van de raad in het stuk te verwerken. Toch presenteerde de raad nu een raadsbreed gesteund amendement dat door ons GroenLinks raadslid Elly Fens werd toegelicht. Wederom verdedigde GroenLinks wethouder Harold Halewijn het oorspronkelijk stuk met vele duidelijke argumenten waardoor, na een schorsing, de raad alsnog akkoord ging met het oorspronkelijke plan van het college. De extra wensen die de raad heeft zullen via een aparte motie later tijdens de inspraakprocedure worden bijgevoegd. Daarmee was iedereen tevreden. Samen kom je verder!

D66 stemt tegen motie Opkoopbescherming en zelf bewoningsplicht.

De PvdA en GroenLinks dienden deze avond samen een motie in. Sinds 1 januari 2022 is de wet Opkoopbescherming in werking getreden. De bedoeling van de wet is dat huisjesmelkers niet meer woningen kunnen opkopen als beleggingsobject en verhuren. De wet beschermt woningzoekenden, in het bijzonder starters en middeninkomens. De gemeente kan in bepaalde wijken van de gemeente het opkopen van woningen door beleggers verbieden. Het gaat dan om woningen in het goedkope en middeldure segment. De motie roept het college op de opkoopbescherming vorm te gaan geven. De motie is aangenomen door de gemeenteraad en de wethouder gaat ermee aan de slag en komt eind 2022 terug naar de raad. In het debat wist Elly Fens met haar juridische kennis keer op keer alle raadsfracties uitleg te geven over de wet, de bedreigingen en de mogelijkheden die de gemeente heeft om woningzoekenden te helpen. Het zorgde ervoor dat vrijwel alle partijen akkoord gingen met dit voorstel. Verrassend was dat D66 tégen deze motie stemde. Ben je woningzoekende in Wormerland dan is het twijfelachtig of D66 voor jouw belangen opkomt…..

Behoud pakhuis Wormerveer

Tot slot diende GroenLinks ook nog een motie in voor het behoud en snelle herstel van pakhuis Wormerveer. De gemeenteraad van Wormerland heeft deze motie van Groenlinks unaniem aangenomen. De motie vraagt de gemeente om werk te maken van de restauratie van het gemeentelijk monument pakhuis Wormerveer, gelegen aan de Zaan.

Eerdere afspraken met de eigenaar om het pakhuis te restaureren zijn nu, na 10 jaar, nog steeds op niets uitgelopen. Aangezien het pakhuis Wormerveer in zéér slechte staat verkeert is het nodig om in 2022 te beginnen met het herstel. Door de motie zal de gemeente, en in het bijzonder de burgemeester als portefeuillehouder, zich gesteund voelen om extra druk op de eigenaar uit te oefenen.

Tevreden resultaat

GroenLinks was uitermate tevreden met het gezamenlijk geleverde resultaat van deze avond. Een mooie avond voor de inwoners én het erfgoed van Wormerland.