Aanleiding

Het collegeprogramma 2018-2022 beoogt meer woningen door nieuwe woonvormen. Daarvoor is onderzoek nodig naar de mogelijkheden van creatieve woonvormen, zoals tiny houses, starterswoningen, meer- generatiewoningen en thematische woonvormen. Daarnaast naar binnenstedelijke bouw- en herontwikkelingslocaties en transformatie van bestaande gebouwen, zoals boerenschuren, kantoorgebouwen, leegstaande winkels, etc.

Op basis van een motie van GroenLinks, aangenomen in de raadsvergadering van 9 oktober 2018, is vervolgens een raadswerkgroep wonen in de Tweede Lijn gevormd. Deze raadswerkgroep bestaat uit navolgende raads- en burgerraadsleden: Elly Fens/GroenLinks, Henk Roeleveld/CDA, Fred Sanders/VVD, Bart de Waard/D66 en Hans Verver/PvdA en bij aanvang Ed van Rijn (VLW).

Doel van de werkgroep

Na overleg met de ambtelijke organisatie heeft de werkgroep zich tot doel gesteld om te komen tot een kaderstellende beleidsnotitie wonen in de Tweede Lijn.

Werkwijze van de werkgroep

De werkgroep heeft in eerste instantie in een aantal bijeenkomsten het onderwerp uitvoerig verkend en contact gezocht met de contactcommissies. Vervolgens is het werkdocument van de werkgroep gedeeld met de ambtelijke organisatie. Voor het onderzoek naar de mogelijkheden is daarna opdracht gegeven aan het consortium van Witteveen & Bos, Atrive en Rho, en wel als subopdracht bij de omgevingsvisie. De werkgroep heeft diverse malen nauw overleg gevoerd met de deskundigen van dit consortium. Daarbij is input geleverd op basis van de kennis van de werkgroepleden van de lokale situatie en gericht op het gewenste resultaat. De concept beleidsstukken zijn daarna voor zover nodig op verzoek van de werkgroep aangepast.

Gewenst resultaat

Op basis van de inspanningen van de werkgroep, genoemde deskundigen en de ambtelijke organisatie liggen thans 2 onderliggen stukken voor, t.w.:

 • Volumestudie Linten gemeente Wormerland
 • Beleidsnotitie wonen in de Tweede Lijn in Wormerland

Uitgangspunt van de werkgroep is geweest versterking van de samenleving in Wormerland en bijdragen aan een aantrekkelijk landschap met een zekere dynamiek in het buitengebied. Wonen in de Tweede lijn is bedoeld voor lokale initiatieven ter versterking van de lokale samenleving.
De beleidsnotitie richt zich op de lintbebouwing in de dorpen en het buitengebied van Wormerland. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • agrarische linten in de Wijde Wormer
 • lange bebouwingslint in het Veen
 • Ringdijk en Ringvaart

In de volumestudie van Rho wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen verschillende bebouwingstypen, t.w.:

 • Poldererf in de agrarische linten Wijde Wormer
 • Veenweide erf in het lange bebouwingslint Veen en aan de Ringdijk en Ringvaart
 • Dorpserf aan de Ringdijk en Ringvaart en aan het lange bebouwingslint Veen

Wonen in de Tweede lijn is gekoppeld aan een aantal randvoorwaarden, zoals:

 • Bedoeld voor lokale initiatieven ter versterking van de lokale samenleving.
 • Het erf wordt gemeenschappelijk eigendom van bijv. een vereniging van eigenaren of een coöperatie, dan wel er wordt gebouwd op basis van erfpacht gekoppeld aan een recht op opstal.
 • Uitgangspunt is 30% sociale woningbouw met mogelijkheid tot afkoop in fonds sociale woningbouw.
 • Splitsing van erven is niet toegestaan.

Realisatie van woningen in de Tweede Lijn is mogelijk d.m.v. verbouwen en transformeren van bestaande gebouwen zonder woonfunctie, splitsen van woningen of nieuwbouw ten behoeve van sloop. Toevoegen van bouwvolume aan woningen en bedrijfsruimte in de eerste lijn; alsook te vervanging van in het verleden gesloopte bebouwing of op erven waar vroeger gewoond werd.

Omgevingsvisie Wormerland

Wonen in de Tweede Lijn wordt een onderdeel van de nog op te stellen omgevingsvisie Wormerland. In het Koersdocument omgevingsvisie Wormerland is onder het thema ‘wonen’ kort aandacht besteed aan Wonen in de Tweede Lijn. In de visiefase van de omgevingsvisie zal er nader invulling worden gegeven aan het borgen van het beleid Wonen in de Tweede Lijn.