Wat zijn onze speerpunten voor een toekomstbestendige leefomgeving?

 • Voldoende en duurzame woningen,
 • Behoud en uitbreiding van het groen,
 • Circulariteit in alles wat wij doen,
 • Gezonde lucht,
 • Kind- en ouderenvriendelijke wijken.

Wat gaan wij doen?

 • De leegstandwet gebruiken. Leegstand van winkels en bedrijfspanden na een termijn van 6 maanden melden en registreren en bij voortdurende leegstand vergunning verlenen tot huur en verhuur van woonruimte,
 • Gebrek aan daadkracht omzetten in actie. Onder andere: Tiny Houses nu echt verwezenlijken. Wonen in 2e lijn onder voorwaarden mogelijk maken. De doorlooptijd voor bestemmingsplannen en vergunningsprocedures verkorten door woningcorporaties en ontwikkelaars met inwoners en gemeenten te laten samenwerken,
 • Slopen en nieuwbouw stimuleren in plaats van verregaande renovaties laten uitvoeren. Dit biedt kansen om het bouwen van woningen te combineren met verduurzaming en klimaat adaptatie en tegelijkertijd méér woningen terug te bouwen dan er voorheen stonden,
 • Kleiner bouwen, gericht op het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens van zowel starters als ouderen,
 • Splitsen van grote woningen tot zelfstandige woningen toestaan,
 • Sociaal bouwen met aandacht voor de leefbaarheid in de verschillende buurtjes,
 • De verkoop van sociale huurwoningen gaan we tegen en we stellen een woonplicht in bij de aankoop van woningen om te voorkomen dat woningbeleggers vrij spel hebben,
 • We durven keuzes te maken tussen auto's in de straat óf ruimte voor groen, spelen en plekjes waar mensen in hun straat kunnen samenkomen voor de broodnodige sociale contacten. De straat verdient het om bij te dragen aan prettig wonen en aan een gezonde leefomgeving,
 • We laten in de dorpskernen de parkeernormen los omdat deze belemmerend zijn voor de bouw van woningen. Buiten het centrum of de kernen bieden we ruimte voor parkeren. We onderzoeken de mogelijkheden van ondergrondsparkeren,
 • Er wordt zoveel mogelijk circulair gebouwd. Tegelijkertijd stimuleren we de duurzame Zaanse houtbouw.
 • Bij bushaltes creëren we fietsenstallingen en fietsers worden belangrijker dan auto’s. Wormerland wordt aangesloten op de regionale fietsroutes en we maken ons in de regio hard voor fietsstraten tussen de dorpen en kernen. We trekken samen op met de Fietsersbond.
 • Voor elke gekapte boom worden 2 bomen teruggeplaatst. Buurten, kernen en gemeente wijzen plaatsen aan waar extra groen welkom is zodat schone lucht er voor iedereen is.
 • We geven ruimte aan het ontwikkelen van een voedselbos, tiny forest en wilde bloemenweides.
 • We trekken ons terug uit de gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland. Het geld dat hierdoor vrijkomt investeren we in ons eigen natuurgebied Wormer- en Jisperveld, bijvoorbeeld via subsidie aan de Poelboerderij en andere natuurbeheerders.
 • Er wordt 1 wethouder verantwoordelijk voor alle ruimtelijke ontwikkelingen, inclusief wonen. Hierdoor kan er met focus en overzicht efficiënt sturing gegeven worden aan een beter beleid.

En specifiek voor het klimaat hebben we volgende plannen:

 • We stimuleren het oprichten van energie coöperaties van en voor inwoners,
 • De Duurzaamheidsreserve van de gemeente wordt ingezet voor slimme subsidies om de energie transitie voor inwoners, instellingen en ondernemers te versnellen,
 • Inwoners die geconfronteerd dreigen te worden met energiearmoede, krijgen voorrang en extra ondersteuning bij de verduurzamingsmaatregelen,
 • We onderzoeken de mogelijkheden voor wateropvangbassins en stimuleren de aanschaf van regentonnen. Verhoging van het grondwaterpeil in het veenweidegebied vermindert de uitstoot van CO2 en kan in samenwerking met natuurorganisaties, beheerders en overheid worden bereikt,
 • We maken het aantrekkelijk om bestrating in de tuin te verwisselen voor groen,
 • We maken beleid om het plaatsen van kleine windmolens mogelijk te maken,
 • We stimuleren het gebruik van een zonneladder met vastgestelde richtlijnen om het plaatsen van zonneparken op beperkte schaal mogelijk te maken.