Wormerland gaat Duurzaam Bouwen

Na herhaaldelijk aandringen heeft GroenLinks Wormerland eindelijk resultaat kunnen boeken rondom energie zuinig wonen in Wormerland. Dankzij een prachtig bouwproject dat gerealiseerd gaat worden aan de Spatterstraat en Fortuinstraat, kon de raadsfractie van GroenLinks een motie indienen die ervoor gaat zorgen dat in de toekomst meer gelet gaat worden op energiezuinig bouwen.

Op dit moment moeten bouwplannen voldoen aan het Bouwbesluit, een set van regels waarin onder andere maatregelen ten aanzien van de energiezuinigheid zijn beschreven. Voor nieuwbouw woningen geldt nu nog een zogenaamde EPC norm van 0,4. Dat betekent dat woningen bijzonder goed geisoleerd moeten zijn en maar heel weining energie mogen verbruiken om verwarmd te worden. Maar met het sluiten van de gaskraan, de klimaatproblemen, het klimaatakkoord en de energieafspraken die het rijk met gemeenten en woningcorporaties heeft gemaakt én het feit dat er al voldoende techniek beschikbaar is om woningen (bijna) energie neutraal te bouwen, was GroenLinks van mening dat Wormerland die EPC norm strenger kon stellen. Het is zelfs mogelijk om nu al woningen volledig energie neutraal te bouwen, zogenaamd 0 op de meter.

Veel fracties waren bang dat dit een hogere bouwprijs en dus ook hogere huurprijzen tot gevolg zal hebben. Maar tegenover die hogere bouw- of huurprijs staat naturlijk een lagere, of zelfs helemaal geen energierekening. Misschien zijn bewoners dus per saldo wel goedkoper uit. WormerWonen heeft aangegeven deze uitdaging wel op te willen pakken en zal plannen presenteren waaruit dit zal blijken. Maar om dat initiatief en dat van anderen die met bouwplannen komen, een steuntje in de rug te geven heeft GroenLinks de volgende motie ingediend :

De raad van de gemeente Wormerland in vergadering bijeen d.d. 22 november 2016,

 • Gelezen het voorstel  ‘Instemmen met ontwerpverklaring van geen bezwaar Spatter- en Fortuinstraat’  en kennis genomen hebbend van de maatregelen in dat plan betreffende energieverbruik (isolatiemaatregelen en (passieve) zonne-energie),
 • Beseffend dat in de komende jaren drastische maatregelen genomen moeten worden in het kader van het mondiaal klimaatakkoord en het landelijk energie-akkoord,
 • Van mening dat een van de maatregelen gelegen is op het gebied van bouwen van nieuwe woningen, namelijk het realiseren van “0 op de meter”,
 • Overwegende dat de Tweede Kamer op 1 november 2016 op initiatief van GroenLinks (Van Tongeren) en PvdA (Vos) heeft ingestemd met moties om de gasaansluitplicht te schrappen uit de Gaswet en om gemeenten de regie te geven om te komen tot plannen voor het gasvrij maken van bestaande wijken,
 • Constateert dat het niet meer aan de orde is om te investeren in gasinfrastructuur bij nieuwe projecten,
 • Voorts van mening dat in nieuw- en verbouw aanvragen in dat opzicht meer ambitie gerealiseerd moet worden.

Draagt het college op om

 • Bij de uitwerking van nieuwe plannen in het kader van ruimtelijke ontwikkeling in te zetten op andere energievormen dan gas en dientengevolge geen gasdistributie infrastructuur meer te ontwikkelen;
 • In kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn om bestaande wijken gasvrij te maken;
 • Voor kleinschalige woningbouw en projectontwikkeling in de toekomst moderne bouwmethodes te stimuleren met oog voor beproefde technieken, zoals bijvoorbeeld passiefhuis- of nul-op-de-meterwoningconcept, warmte-koude-opslag (met individuele warmtepompen) en/of grootschalige toepassing van geïntegreerde zonnepanelen/zonnecollectoren;
 • Dit mee te nemen in de nota Duurzaamheid Wormerland;
 • De raad hierover te informeren voor de zomer van 2017.

De wethouder Duurzaamheid heeft deze motie volledig ondersteund en zou al deze week met concrete stappen komen. Hierop hebben alle partijen met uitzondering van Vereniging Liberaal Wormerland, de motie gesteund en naast GroenLinks was ook de VVD tevreden dat er nu een goed voorstel lag. Wij zijn hier erg blij mee want na een proces van bijna 2 jaar wordt er nu eindelijk vooruitgang geboekt. Het is natuurlijk jammer dat VLW niets in duurzaamheid ziet, het is ons volstrekt onduidelijk waarom deze lokale liberalen ook niet achter dit voorstel zijn gaan staan.