Op 19 december heeft GroenLinks haar initiatiefvoorstel voor het realiseren van Tiny en Small Houses in Wormerland verdedigd tegenover de gemeenteraad.

En om maar direct met de deur in huis te vallen; het voorstel is aangenomen maar met een kanttekening! Die kanttekening vraagt om een nadere uitleg.

Behalve GroenLinks, hebben de raadsleden van het CDA en de PvdA zich direct en volmondig positief uitgelaten over dit voorstel. De SP had echter nog een paar opmerkingen. Bij de stemming heeft één SP raadslid vóór gestemd en het andere SP raadslid heeft tegengestemd bij punt 1 van het raadsbesluit. Met de andere punten ging hij akkoord. Er was dus een nipte meerderheid maar met een kanttekening bij dat punt 1 uit het raadsbesluit.

Raadsbesluit

De letterlijke tekst uit het initiatiefvoorstel van GroenLinks luidt:

Gezien het initiatiefvoorstel van de raadsleden Halewijn, Doorn en Koelemeijer (GroenLinks) d.d. 6 juni 2017 in te stemmen met het initiatiefvoorstel om de bouw van Tiny Houses en Small Houses in Wormerland mogelijk te maken door:

  1. Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak om beperkingen volgend uit het Bouwbesluit 2012 op te heffen door toepassing van Artikel 1.3 Gelijkwaardigheidsbepaling uit het Bouwbesluit 2012,
  2. Akkoord te gaan met de voorgestelde kaders tbv Tiny Houses,
  3. Het college opdracht te geven minimaal één locatie aan te wijzen voor een eerste experiment met Tiny Houses en Small Houses.

Er is nu dus een meerderheid akkoord gegaan met de voorgestelde kaders en om het college opdracht te geven tot nadere uitwerking van een experiment. Maar er is een minderheid om hierbij de voorgestelde aanpak te hanteren. Terwijl dat een onlosmakelijk onderdeel van het voorstel is, en zelfs een voorwaarde, om Tiny en Small Houses mogelijk te maken. Is er nu dan een probleem en een onwerkbare situatie ontstaan?

Mogelijk maken door toepassing van Gelijkwaardigheidsbepaling

Het antwoord is Nee! Nee, er is geen probleem om over te gaan tot volledige uitvoering van het initiatiefvoorstel van GroenLinks.

Punt 1 zegt eigenlijk dat wij willen dat er voortaan met behulp van de Gelijkwaardigheidsbepaling wordt gemeten of een bouwaanvraag voor een Tiny House/Small House voldoet aan het Bouwbesluit in plaats van de harde kwaliteitseisen uit dat Bouwbesluit. Dat is geen omissie, het is gewoon mogelijk binnen de huidige wetgeving omdat het genoemde wetsartikel 1.3 een onderdeel is van dat Bouwbesluit. Het is dus niet de vraag OF Gemeente Wormerland de Gelijkwaardigheidsbepaling uit Bouwbesluit MAG hanteren, maar HOE de Gemeente Wormerland de Gelijkwaardigheidsbepaling MOET hanteren. De wethouder heeft mij in ieder geval toegezegd dit nog goed te bestuderen en zal hierop met een reactie komen.

Hoe hebben partijen gestemd? Wie is voor of tegen?

In de commissievergadering (voorbespreking) spraken alle politieke partijen hun positieve gevoelens uit maar er waren ook wel enkele bedenkingen. Je zou verwachten dat een debat een uitwisseling is van argumenten zodat uiteindelijk ook de argumenten van andere partijen toegevoegd kunnen worden aan een raadsvoorstel. Daarmee wordt dat raadsvoorstel sterker. Het was ook een doel van GroenLinks om de voorgestelde kaders bespreekbaar te maken, te wijzigen of aan te vullen met suggesties van de andere partijen. Maar in de praktijk gaat het meestal niet zo. De mening over een bepaald thema die men ooit heeft opgebouwd, kan niet meer losgelaten worden. Noem het conservatief, principieel, gesloten, visieloos of tunnelvisie, feit is dat als iemand eenmaal tegenstander is, deze vrijwel nooit meer medestander wordt. Ik heb dat persoonlijk al vele malen gemerkt. Jammer, want van een constructieve samenwerking is dan geen enkele sprake meer. En van sommige politieke fracties kun je dan alleen nog maar concluderen dat zij door die houding weinig effectief zijn.

VLW is tegen alles.

De lokale partij VLW is zo een club. In het afgelopen jaar zijn er vele raadsvoorstellen geweest die door VLW op basis van een principiële houding keihard werden afgewezen. Meestal ging het dan om sociale beleidsterreinen zoals jeugdhulp, WMO, schuldhulpverlening, burgerparticipatie of de begroting. Je eerste indruk zou kunnen zijn dat VLW gewoon een a-sociale partij is, zij stemmen immers tegen elk sociaal beleidsstuk. Als je écht goed luistert naar VLW hebben zij op die onderwerpen best goede opmerkingen en toevoegingen. Maar doordat er dan één onderdeel, zinssnede of financiële paragraaf in hun ogen onjuist is, wordt het hele voorstel afgestemd. Weinig effectief zou ik zeggen. Beter zou VLW kunnen proberen om dan hun opmerking in het stuk verwerkt te krijgen.

Zo ook bij de Tiny Houses. Al in maart 2017 liet VLW woordvoerder van Rijn weten tegen Tiny Houses te zijn omdat het caravans waren en plaatsing altijd uitliep op woonwagenkampen. Deze mening stond zelfs na het lezen van het initiatiefvoorstel Tiny en Small Houses nog fier overeind. Een uitwisseling van argumenten hielp niet en ook de uitgestrekte hand om deze opmerkingen met maatregelen op te nemen in het voorstel werd genegeerd. VLW is tegen en blijft tegen. Principieel en daardoor ineffectief.

VVD wil wat anders

Met woordvoerder Sanders van de VVD heb ik een haatliefde verhouding. We zijn coalitiepartners en proberen elkaar dus te steunen bij wederzijdse voorstellen. Maar de heer Sanders maakt zicht er telkens erg gemakkelijk vanaf. Zijn voorstellen rammelen, kloppen inhoudelijk niet of zijn technisch onuitvoerbaar en je merkt dat hij zijn stukken gewoon slecht leest of zich niet goed heeft voorbereid. Hij beweert natuurlijk het tegendeel maar erkent ook dat hij er niet de man naar is om op elk detail te letten.

Met de heer Sanders heb ik vooraf uitvoerig gesproken onder het genot van een kop koffie en leuke vakantieverhalen. Maar hij wilde mij vooral mededelen dat een groot deel van zijn Wijdewormerse achterban de komst van Tiny Houses niet zag zitten. Het zou teveel lijken op het caravanpark in de Wijdewormer en dat was hen een doorn in het oog. Small Houses van 50m2, dat zag hij dan weer wel zitten. Maar dan moest ons voorstel niet meer Tiny Houses heten maar Small Houses. En Sanders was van mening dat we vooral aandacht moesten hebben voor permanente kleine woningen en dat hij misschien achter ons voorstel kon staan als wij deze elementen wilden meenemen. Natuurlijk lijkt dat een goede insteek en het gesprek ging al snel over onze gedeelde zorgen over de krappe woningmarkt. Maar ook dat er een verschil is in grond met een woonbestemming en grond met een andere bestemming en dat juist het initiatiefvoorstel van GroenLinks het mogelijk maakt grond met een andere bestemming tijdelijk te laten bewonen. Dat is een essentieel verschil, zeker als je ook nog eens gaat kijken naar de prijs van bouwgrond of andere grond. Een ex-topman van een woningcorporatie zou dat toch moeten weten? Maar hij kon zijn tunnelvisie niet loslaten en bleef dus zijn bedenkingen houden. Dat er in het voorstel al uitgebreid werd verwezen naar Small Houses maakte hem niet uit. En op mijn verzoek om dan een wijziging aan te laten brengen in die genoemde 40m2 ging hij niet concreet in. En ten aanzien van die caravanparken dan? Ik ben persoonlijk van mening dat juist ons voorstel gereedschap bevat om aan die caravanparken een eind te maken. Maar dan moet je daar de tijd voor nemen, het voorstel goed lezen en op je in laten werken en meedenken in oplossingen. Dat heeft Sanders nagelaten en dat is een gemiste kans voor hem en voor zijn VVD achterban. En omdat hij tijdens de rest van de raadsavond meer aandacht nodig had voor een ongelukkige motie - die hij vervolgens terugtrok nadat zijn eigen fractiegenoten dat voorstel niet wensten te steunen – was hij niet bij machte om zijn fractiegenoten de juiste argumenten voor te schotelen waarna de VVD dus tegenstemde.

De wijze les voor deze avond?

Het gaat niet om de kwantiteit of activiteit maar om de kwaliteit en effectiviteit.