Fietsrotonde als alternatieve verbinding bij de Zaanbrug?

GroenLinks Wormerland wil investeren in fietsvoorzieningen

GroenLinks Wormerland wil dat de gemeente de komende jaren extra geld investeert in de verbetering van fietspaden. De overtuiging daarbij is dat het op veel plekken veiliger kan en moet worden voor fietsers. Maar ook de snelle groei van elektrische fietsen als serieus alternatief voor woon-werkverkeer en de groei van het aantal toeristen en wielrenners dat op de fiets door onze dorpen toert, vraagt om een nieuwe visie op fietsverbindingen. En ook de situatie bij de Zaanbrug kan verbeterd worden als de Zaanbrug straks vervangen gaan worden. De fractie van GroenLinks heeft daarom een aantal vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld zodat er bij de behandeling van de begroting later dit jaar geld gereserveerd en subsidies aangevraagd kunnen worden.

Ter voorbereiding op de behandeling van de kadernota van 27 juni 2017 heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen met betrekking tot de fietsvoorzieningen in Wormerland aan het college gesteld:

Investerings Agenda Fiets, van de Stadsregio Amsterdam, nu Vervoersregio Amsterdam, heeft in 2015 een agenda opgesteld met investeringsplannen tot 2025. De ambitie is om het aandeel OV en Fiets voor Wormerland voor 2025 te verhogen naar 40%. Dat aandeel lag in 2013 op 34%. Dit betekent een groei van 6% in circa 12 jaar.

1. Vraag: Kan het college aangeven op welk aandeel Wormerland nu in 2017 zit en zijn wij daarmee op koers om deze doelstelling van 2025 te behalen? Als er een groei tussen 2013 en 2017 is bereikt, waaruit zou deze groei dan blijken?

Eén van de ambities is om de actieradius van de fiets te verhogen. Door de snel populair geworden elektrische fiets gaat het dan vooral om een netwerk van comfortabele, aantrekkelijke en snelle fietsroutes. De aanleg van dit soort langeafstandsroutes wordt door het ministerie van ILM ondersteund met subsidies uit het project "Fiets Filevrij".

Uit de Investeringsagenda Fiets lezen wij dat samen met gemeenten uit de regio zal worden bepaald hoe deze fietsroutes aangelegd gaan worden om enerzijds meer toerisme te krijgen en te verspreiden en anderzijds een volwaardig alternatief te kunnen bieden voor woon-werkverkeer tussen kernen en steden binnen de regio. Voor Wormerland gaat het dan bijvoorbeeld om de koppeling met de Noordelijke regio via o.a. Oostknollendam en Spijkerboor. Ook vanuit de nu lopende Corridorstudie gaan stemmen op om de fiets (en vooral de snelle elektrische Pedelec fiets) als serieus alternatief te zien voor woon/werkverkeer over langere afstanden, tot wel 25km en meer. Amsterdam heeft recentelijk een belangrijke fiets-koppeling gerealiseerd met Zaanstad.

2. Vraag: welke initiatieven ziet het college voor zich om mee te helpen deze ambities te realiseren? Hoe ziet het college van Wormerland de aansluitingen tussen Wormerland en de rest van de regio? Zijn er initiatieven in de regio besproken en inmiddels op de agenda gezet? Zo ja, kunt u dit overzicht met ons delen? Ziet het college routes binnen onze gemeente die aangemerkt zouden kunnen worden als snelle fietsroutes?

De Investeringsagenda Fiets doet enkele diverse aanbevelingen voor snelfietsroutes die zijn overgenomen van CROW. Zo is de breedte minimaal 2,5 meter, en 4 meter als het een tweerichtingsfietspad betreft, de verharding is rood asfalt en fietsers moeten voorrang hebben op kruispunten en bij voorkeur niet gehinderd worden door verkeerslichten.

In Wormerland voldoen geen van onze fietspaden aan deze eisen.

3. Vraag: als er snelle fietsroutes in onze gemeente zijn voorzien, is het college voornemens om deze fietspaden dan aan deze eis te laten voldoen? Zo ja, kunt u aangeven wanneer dit in een meerjaren planning is opgenomen?

Eén van de initiatieven die noodzakelijk zijn voor Wormer is het aantal stallingsplaatsen bij Station Wormerveer. Deze moeten volgens de Investerings Agenda Fiets vergroot worden van 1.150 naar 1.550.

4. Vraag: is er al overleg met gemeente Zaanstad en Prorail hoe dit aantal verder verhoogd kan worden en wanneer zal dit aantal worden behaald?

In Zaanstad is afgelopen jaar werk gemaakt van het verwijderen van paaltjes van fietspaden. Ook in Wormerland staan op verschillende plaatsen nog paaltjes waarvan afgevraagd kan worden wat daarvan het nut is (weren van auto's) terwijl dit in relatie moet worden gezien tot veiligheid voor de fietser (obstakel). Het gaat dan onder andere maar niet uitsluitend om paaltjes bij de Nieuweweg, Rouenweg en Bartelsluis. Een aantal paaltjes zijn recentelijk verwijderd maar niet allemaal.

5. Vraag: Kunt u aangeven welke maatregelen Wormerland heeft genomen om paaltjes te verwijderen en op welke plaatsen of waarom juist niet? (lijst van plaatsen opgeven). Of is er een planning om op korte termijn maatregelen te nemen om de veiligheid voor fietsers op deze plaatsen op een andere manier te vergroten?

Met de uitbreiding van Wormer bij Wormervelden is geen rekening gehouden met een voetpad voor wandelaars tussen Wormervelden langs de Noordweg richting de rotonde bij de Zandweg. Wandelaars, vooral met kinderwagens en (aangelijnde) honden lopen nu op het (volgens CROW te smalle) rijwielpad en vormen daarmee een gevaar voor zichzelf en de overige weggebruikers. Ook de routing op de rotonde is voor fietsers onlogisch en tegen het verkeer in met een scherpe bocht. Daarnaast belemmert de bushalte het zicht van automobilisten op overstekende fietsers. Hier is al meermalen door burgers op gereageerd, zowel schriftelijk aan de raad als individueel bij onze fractieleden.

6. Vraag: zijn er plannen om een apart voetpad aan te leggen tussen Wormervelden langs de Noordweg? En wordt overwogen om deze rotonde veiliger te maken voor fietsers?

Het fietspad langs de gehele Rouenweg, en vooral het deel langs de Noordweg, verkeerd in slechte staat. Het is deels verzakt en bevat scheuren. Terwijl de Rouenweg en de Noordweg onlangs geheel opnieuw zijn voorzien van asfalt, zijn de fietspaden dus vergeten. Het gebruik van deze verbinding zal toenemen, vooral door scholieren van en naar Trias/Bertrand Russel, als de Zaanbrug gesperd is. Nu worden fietsers, vooral toeristen, die bijvoorbeeld afkomstig zijn van de Zaansche Schans en richting Spijkerboor/Alkmaar of vv willen fietsen, gedwongen om 2x over te steken. 1x bij kruispunt Acra?Rouenweg en daarna weer bij de rotonde Noorderweg bij Wormervelden.

7. Vraag: wanneer worden deze fietspaden voorzien van een nieuwe deklaag en wordt met groot onderhoud tegelijk voldaan aan de uitgangspunten van CROW t.a.v. breedte zoals hiervoor is gesteld?  Wordt er overwogen om langs de gehele Rouenweg en langs de Noordweg een fietspad aan beide zijden van de weg aan te leggen? Past groot onderhoud of zelfs verbetering van deze fietspaden langs Rouenweg/Noordweg binnen de gesubsidieerde Investerings Agenda Fiets? Zo nee, met welke extra investeringen zou Wormerland rekening moeten houden als deze fietspaden uitgebreid of aangepast moeten worden?

CROW/Fietsersbond Zaanstreek hebben bij de ontwerpplannen voor de Zaanbrug gevraagd om een dubbelzijdig fietspad en ook Oranjewoud heeft hierop gewezen. Helaas zijn deze wensen niet gehonoreerd. Toch bestaat er een mogelijkheid om de afhandeling van fietsverkeer, vooral komende vanaf Wormerveer, te verbeteren door middel van een rotonde op de Mercuriusweg-Bruynvisweg-Nieuweweg. Hierbij krijgen fietsers voorrang op het autoverkeer.

8. Vraag: is een rotonde[1] (autorotonde of fietsrotonde) op deze locatie technisch/fysiek mogelijk? Is deze mogelijkheid overwogen of alsnog te overwegen bij de vervanging van de Zaanbrug? Zo nee, met welke extra investeringen zou Wormerland rekening moeten houden om dit op een later moment alsnog gerealiseerd te krijgen (mits technisch mogelijk).

Omdat een aantal van antwoorden voor GroenLinks van belang kunnen zijn bij de behandeling van de kadernota op 27 juni, kijken wij uit naar de schriftelijke beantwoording uiterlijk voor 20 juni.