GroenLinks leidt coalitie onderhandelingen

GroenLinks heeft als grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 het initiatief genomen bij het zoeken en formeren van een mogelijke coalitie van partijen voor de periode 2018-2022.

Het zoeken naar een nieuwe coalitie heeft bestaan uit een eerste informatieronde met alle partijen die nu vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad door middel van een individueel gesprek. Deze gesprekken zijn op 26 en 28 maart uitgevoerd tussen de verkenners van GroenLinks en met afgevaardigden van elke politieke partij. Van elk gesprek is een verslag gemaakt en vertrouwelijk gedeeld. Na de coalitievorming kunnen deze verslagen door de partijen zelf openbaar worden gemaakt. Op 29 maart is ook Burgermeester Tange mondeling op de hoogte gehouden van het verloop van deze gesprekken.

Na de eerste informatieronde is gebleken dat een samenwerking met VLW en POV moeilijker is dan een samenwerking met de andere partijen. Daarom zijn er in week 14 extra verdiepende gesprekken gevoerd met de PvdA, het CDA, de VVD en D’66. Tijdens deze tweede gespreksronde is gesproken over de doelstellingen en de aanpak die partijen voorstaan en de verschillen en overeenkomsten met de andere partijen.

Uit deze 2e gespreksronde is gebleken dat er veel programmatische overeenkomsten en weinig verschillen zijn tussen deze partijen. Ook is door partijen de wens uitgesproken om op basis van de verkiezingsuitslag de huidige coalitie voort te zetten en samen te werken aan een nieuw open coalitieakkoord op hoofdlijnen. GroenLinks heeft voorgesteld ook D’66 bij dit proces te betrekken maar omdat dit bestuurlijk gezien moeilijk inpasbaar en uitvoerbaar is, is dit voorstel uiteindelijk als niet wenselijk beoordeeld.

Coalitie van GroenLinks, VVD CDA en PvdA

Het resultaat van deze tweede ronde is dat sinds maandag 16 april er door GroenLinks, VVD, CDA en PvdA gewerkt wordt aan een coalitieakkoord. Wij hebben de vertegenwoordigers van VLW, POV en D’66 inmiddels op de hoogte gebracht van deze stap. De 4 partijen verwachten hiervoor enkele weken nodig te hebben. Onderdeel van dat proces is dat wij ook enkele ketenpartners, u kunt bijvoorbeeld denken aan de Adviesraad Sociaal Domein, willen betrekken tijdens het finale stadium. Daarnaast zullen wij het management van OVER vragen het akkoord door te rekenen en te beoordelen op haalbaarheid. Als dat is gepasseerd zullen wij het akkoord voorleggen aan de gemeenteraad.