Een blik in de achteruitkijkspiegel

In deze notitie kijkt de fractie van GroenLinks Wormerland terug op het verkiezingsprogramma van GroenLinks 2014-2018. Het is enerzijds een evaluatie van zaken die wij in de eerste helft van onze ‘regeerperiode’ hebben bereikt, anderzijds moet dit een beeld geven van onderwerpen die wij nog onder de aandacht willen brengen in 2016 en 2017.

Samen, Lokaal en Duurzaam en faciliteren, stimuleren en samenbrengen

Dit is de titel van ons programma geweest terwijl het tweede deel ons tot actie heeft gebracht. De fractieleden van GroenLinks zijn betrokken of zelfs sturend in belangrijke onderwerpen:

 • Circus van de Zorg en Circus Soek
 • Wormerland Duurzaam
 • Woningbouw in de brede zin des woords
 • Ghana
 • Visie ontwikkeling Wormer- & Jisperveld
 • Van afval naar grondstof, recycling en 100-100-100 programma
 • Financieel advies middels de Controle Commissie

En op de achtergrond, minder zichtbaar maar o zo belangrijk,  wenden wij onze invloed aan gericht op het Dorpstheater, de ontwikkeling van de Zaanoever, Baanstede en het kleine kernen- en dorpshuizen beleid en laten wij ons telkens adviseren door de Fietsersbond over verbeteringen in Wormerland.

Duurzaamheid als toetssteen

In een coalitie heb je ook te maken met wensen en eisen van de coalitie partners. Soms zitten daar onderwerpen tussen die voor GroenLinks niet zo relevant zijn. Ons streven is dan om er toch een GroenLinks sausje over te kunnen doen. En daarbij is duurzaamheid het belangrijkste streven. Duurzaamheid als het gaat om groene, energiezuinige ingrepen en duurzaamheid als het financiën betreft. Door middel van amendementen en moties proberen wij zo telkens aandacht te vragen voor het begrip duurzaamheid. Voorbeelden die Groenlinks op dat gebied heeft opgepakt:

 • Een motie gericht op besparing op energie en onderhoud van de openbare verlichting door deze versneld te vervangen door LED verlichting,
 • Een financieel gezonde investering en een groene omgeving in MFA en Dorpscentrum,
 • Financieel duurzame ontwikkelingen rondom het Dorpstheater,
 • De motie “Beusebos”,
 • De ontwikkelingen rondom de Bartelsluis en het ontwikkelen van een lange termijn visie daarop,
 • Motie Duurzame ontwikkeling Hotel Wormerland
 • Verduurzamen Woningbouw WormerWonen

Sociale Zekerheid en economie

De ontwikkelingen rondom Baanstede en ons samenwerkingsinitiatief Ghana zijn onderwerpen die hierin thuishoren maar op het gebied van economie en samenwerking met werkgevers hebben wij nog weinig bereikt. Er is wel regelmatig contact met vooraanstaande werkgevers uit Wormerland maar zij tonen zelf weinig interesse in het aanhalen van de banden met de gemeente. Een succesvolle samenwerking moet van twee kanten gewenst zijn! Gelukkig komen wij wel kleine stapjes verder als het gaat om snel Internet in het buitengebied.

De nog resterende twee jaar zouden wij dus nog enkele pijlen moeten richten op het verder ontwikkelen van de Zaanoever als broedplaats voor (startende) ondernemers en het ontwikkelen van werkgelegenheid als voortvloeisel van toerisme. Een eerste zet met de goedkeuring van een ontwikkelingsplan voor enkele historische panden aan de Veerdijk is hiervan het resultaat.

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs is de ontwikkeling in met name Oostknollendam snel gegaan. De school is gesloten en daarmee is een belangrijke sociale verbinding verdwenen. Wij hebben geprobeerd om ouders in contact te brengen met de school in Oost-Grafdijk maar de ouders van Oostknollendam kozen liever voor de scholen in Wormerland. Daarom heeft GroenLinks verschillende malen contact gehad met de werkgroep die een nieuwe vorm van onderwijs in Wormerland wenst te starten. Dit soort burgerinitiatieven krijgen 100% onze aandacht en wij steunen burgerinitiatieven door actief mee te werken bij het aanbieden van de plannen en dus hebben wij de werkgroep ook ondersteund bij het indienen van hun plannen voor behandeling in de gemeenteraad.

Onze aandacht kan nog uitgaan naar het verder ondersteunen van het Brede Schoolconcept en de samenwerking tussen de verschillende partijen die hierin zijn betrokken.

Landschap en Milieu

De Engewormer heeft bijzonder veel aandacht van ons gekregen. Daarbij was vooral de keuze voor fietsstroken met drempels in plaats van een vrij liggend fietspad gewaagd maar is het ons gelukt de raad te overtuigen voor dit concept te gaan. Afgezien van een droevig ongeval zijn de meningen positief, zowel van fietsers als van bewoners. Maar door het ongeval heeft GroenLinks haar succes niet gevierd en ook de bewoners stellen zich nog steeds bescheiden op. Ook heeft GroenLinks zich gericht op het beter scheiden van afval, het inzamelen van plastic, het ophalen van de kliko’s. De recentelijk afgesloten actie 100-100-100 was hiervan een gevolg en zal binnenkort moeten leiden tot nieuwe voorstellen.

Er is goed contact met ZEK (Zaanse Energie Kooperatie) en GroenLinks heeft in 2015 de nieuwe zonneveld centrale mogen openen. Maar wet- en regelgeving en voortdurende onzekerheid t.a.v. saldering maakt het verder ontwikkelen van energie corporaties een lastige opgave.

Wonen en Zorg

Er is veel en goed contact tussen GroenLinks en WormerWonen. Dit leidt niet altijd direct tot duurzame bouw maar na verloop van tijd zien wij toch kleine aanpassingen in het beleid en in de oplevering van nieuwe woningen. Lobbyen heeft dus wel zin en wij blijven dit dan ook doen. De Woonvisie die nog dit jaar ontwikkelt zal worden, zal grote aandacht van GroenLinks krijgen. Zowel op het gebied van duurzaamheid als voor de juiste doelgroepen (jeugd, ouderen en hulpbehoevenden). Recentelijk heeft GroenLinks vragen gesteld over de mogelijkheid om in Wormerland zogenaamde Tiny Houses te kunnen ontwikkelen. Wij zijn van mening dat deze kleine huisjes een toegevoegde waarde kan hebben voor mensen die kleiner en goedkoper willen wonen.

Wethouder Elly Fens heeft aangetoond dat GroenLinks ook uitstekend beleid kan maken ten aanzien van de zorg. De decentralisatie van zorg, WMO, de keukentafelgesprekken en aandacht voor ouderen in het algemeen levert veel positieve geluiden op. Onze initiatieven op het gebied van woningbouw voor alle doelgroepen waaronder statushouders, heeft nog niet zoveel concreets opgeleverd. Toch ijvert GroenLinks ook op dit punt om de komende 2 jaar vele tientallen woningen extra te bouwen, o.a. in Oostknollendam maar ook in Wormer, Jisp en Wijdewormer.

Jeugd

De decentralisatie van jeugdzorg is geen gemakkelijke opgave. Vooral op financieel gebied zijn er tegenvallers. Belangrijker is het resultaat voor de doelgroep zelf: de jeugd. Onze wethouder heeft ook op dit terrein laten blijken goed op de hoogte te zijn en beleid te kunnen maken dat aansluit bij de wensen en eisen van de doelgroep.

Voor 2016 wordt gewerkt aan het actief betrekken van jongeren in het democratische besluitproces. Onderwerpen als een jeugdraad, maatschappelijke participatie en natuurlijk de opening van het nieuwe jeugdcentrum in de MFA staan op de agenda. En dan nog die JOP. Het is ons inmiddels duidelijk geworden dat een of meerdere JOP’s  geen oplossing is voor de zeker 14 groepen die onze dorpen nu telt. Jongeren uit de verschillende buurten willen niet onderling in één ruimte en hebben recht op hun eigen identiteit. En GroenLinks heeft een aangenomen motie ingediend die op financieel gebied jeugdbeleid moet gaan bekijken vanuit de kansen en niet langer vanuit de problemen.

Ruimtelijke Ordening

GroenLinks heeft tijdens de verkiezingen gezegd zich hard te willen maken voor een andere Zaanbrug. Dat is niet gelukt. Er was geen meerderheid in de gemeenteraad te vinden voor onze plannen. Tijdens de vele vergaderingen heeft GroenLinks wel een paar nieuwe ontwerp eisen kunnen indienen maar voor ons blijft de conclusie: het wordt een mooie brug maar op de verkeerde plek.

Gelukkig heeft onze wethouder Elly Fens wel al het uiterste gedaan om die nieuwe MFA in het centrum van Wormer eindelijk gebouwd te krijgen. Het vorige college was dat niet gelukt. Het winkelcentrum was verscheurd en verloederd achtergebleven nadat de DekaMarkt was verhuisd, de nog overgebleven winkeliers zagen hun klanten verdwijnen en tot overmaat van ramp was de buitenruimte één grote mislukte grijze vlakte. Nu ligt er weer een aantrekkelijk dorpscentrum met fraai herstelde winkels die naar buiten zijn gekeerd. De winkeliers zijn weer tevreden, de bieb is ingetrokken en ook de andere partijen als SCWO en het Dienstencentrum zijn al actief in het nieuwe gebouw.

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Engewormer, Bartelsluis nu en in de toekomst, de pakhuizen Maas, Waal en Schepel. Het heeft onze aandacht. En ook inzet, want (ex-)leden van GroenLinks zetten zich ook in voor de diverse monumenten commissies die Wormerland telt.  Als in oktober de MFA officieel wordt geopend en in 2017 het Dorpstheater (De Kaasfabriek) wordt opgeleverd, kunnen we weer trots zijn op alle culturele mogelijkheden die Wormerland te bieden heeft. En tussentijds zullen wij het niet nalaten om de samenwerking van SCWO met de overige kernen via het nieuwe Dorpshuizenbeleid te intensiveren.