burgerraadpleging over burgerparticipatie en burgerinitiatieven

burgerraadpleging over burgerparticipatie en burgerinitiatieven

Vindt u dat u voldoende invloed hebt op de gemeente, de gemeenteraad en het gemeentelijk beleid?

De gemeenteraad van Wormerland neemt dit voorjaar een aantal besluiten die inwoners uit onze dorpen moeten helpen om meer invloed uit te oefenen op het beleid en de uitvoering van projecten in onze gemeente. Ook wil de gemeente hulp gaan bieden bij het tot uitvoering laten brengen van initiatieven die door onze inwoners worden ingebracht. GroenLinks Wormerland vindt dit een uitstekend idee maar is van mening dat de burger zelf óók betrokken moet worden bij het opstellen en vaststellen van beleid op het gebied van burger participatie en burgerinitiatieven.

In verschillende discussies die zich de afgelopen maanden tussen de politieke partijen afspeelden, kwamen telkens twee vragen naar voren: hoe verhogen wij de betrokkenheid van inwoners, vrijwilligers, wijkteams en adviescommissies bij besluitvorming en uitvoering van gemeentelijke taken en hoe kunnen wij burgers verleiden om zelf met initiatieven te komen en wat is daar voor nodig?

GroenLinks wil graag in gesprek met inwoners van Wormerland over deze vragen en organiseert daarvoor op maandagavond 23 januari een open discussie avond in De Omslag aan de Faunastraat 68 in Wormer. De zaal is open vanaf 19:00. Vanaf 19:30 zullen wij starten en wij streven er naar om rond 21:30 weer af te kunnen ronden.

Om enige richting aan de discussie te kunnen geven zal op deze avond een drietal vragen worden voorgelegd:

  1. Hoe krijgt u invloed op de besluitvorming van de gemeente, op welke wijze zou u invloed willen uitoefenen en wat heeft u daar voor nodig?
  2. Welke soort beleidsonderwerpen of projecten zou u willen beïnvloeden, welke niet en in welke fase van een beleidsonderwerp of project is participatie noodzakelijk?
  3. U heeft een idee. En dan? Wat verwacht u van de gemeente als u met een burgerinitiatief komt?

Vooraf zal kort uitleg worden gegeven hoe de gemeenteraad nu werkt zodat u de vragen beter in perspectief kunt plaatsen.

De informatie die wij deze avond verzamelen zal gebruikt worden om het uiteindelijke raadsvoorstel vorm te geven. Maar voordat dit aan de raad wordt gepresenteerd krijgen deelnemers nog de kans hier een reactie op te geven. Zo hoort dat!

Als u belangstelling heeft voor deelname aan deze avond, geeft u zich dan op door een email te sturen aan harold.halewijn@episteem.nl

Als u belangstelling heeft maar niet aanwezig kunt zijn, kunt u ook een vragenlijst digitaal invullen en aan ons toemailen. Stuurt u dan een email aan harold.halewijn@episteem.nl en u krijgt het formulier toegezonden.

GroenLinks Wormerland vindt een stimulerende en verbindende rol van de gemeente ook in de toekomst van essentieel belang. Dat moet wel steeds in dialoog gebeuren met inwoners, instellingen en maatschappelijke organisaties. Daarmee willen wij de betrokkenheid van vrijwilligers, wijkteams, contactcommissies en adviesraden verder vergroten.