Begroting 2017 en een blik naar een groene en sociale toekomst

Op 8 november heeft de gemeenteraad van Wormerland de begroting voor de komende jaren behandeld. In dit artikel laat GroenLinks zien waar zij enkele accenten voor volgend jaar wil leggen.

De fractie van GroenLinks heeft met belangstelling de aangeleverde stukken met betrekking tot de programma begroting 2017-2020 bestudeerd. De begroting is geheel volgens verwachting een afspiegeling van wat wij in juni met elkaar bespraken bij de behandeling van de kadernota.

Bij de behandeling van die kadernota heeft GroenLinks uitleg gegeven bij het begrip duurzaamheid. Het is prettig om te constateren dat in de voorbije maanden enkele fracties dat begrip nu ook hebben omarmd en met voorstellen zijn gekomen die een duurzaam karakter hebben. En bij diezelfde kadernota hebben wij toen een debat gevoerd over een wens van GroenLinks om een zogenaamde Duurzaamheidsregisseur aan te stellen en aandacht te geven aan duurzaamheidsleningen. Ondanks dat voor ons voorstel met betrekking tot de duurzaamheidsregisseur toen geen steun werd gegeven, hebben wij  er wel vertrouwen in dat het college met alternatieven gaat komen zodat de groene en duurzame ambities van GroenLinks alsnog worden gesteund. GroenLinks kijkt in dat kader graag uit naar het nieuwe Duurzaamheidsprogramma dat in 2017 zal verschijnen. Ook zijn wij benieuwd hoe het burgerinitiatief Wormerland Duurzaam, dat financieel door de gemeente en met inzet van enkele raadsleden wordt gesteund, een vervolg zal krijgen in andere buurten en wijken van Wormerland. Enige zorgen hebben wij wel bij de oplevering van de nieuwe woonwijken en de verstening die wij daar zien. Wij worden gewaarschuwd voor toenemende neerslag als gevolg van de klimaatverandering, worden gewezen op de gevolgen van die neerslag maar verzuimen om onze burgers én de woningcorporaties te wijzen op hun verantwoordelijkheden. En hoe is het mogelijk dat er woningen bij WormerVelden worden gebouwd met daken die vrijwel ongeschikt zijn voor zonnepanelen? Duurzaamheid is niet langer een zaak van alleen GroenLinks, met het klimaatakkoord van Parijs is iedereen verantwoordelijk geworden voor de toekomst van onze aarde. Het gemeentebestuur heeft de taak om iedereen daar continue op te wijzen! 

Het college vraagt in deze begroting aan de raad om akkoord te gaan met een aantal beslispunten. Ik wil die beslispunten stuk voor stuk kort behandelen:

Allereerst de afvalstoffenheffing. GroenLinks heeft enige moeite om de afvalstoffenheffing te verhogen. Vanuit het oogpunt: “de vervuiler betaalt” én vanuit het principe dat gemeentelijke diensten kostendekkend moeten zijn, klinkt het logisch om de tarieven te laten stijgen. Maar doen wij met onze burgers wel genoeg aan afvalscheiding? En kan afvalscheiding, hergebruik van materiaal en zelfs terugwinning van metalen bij de verwerking, voor de burger vóórdelen en dus een lagere prijs opleveren? Voorzitter, de vraag die GroenLinks dus opwerpt is “hoe kunnen wij als gemeentebestuur versnellen zodat die zogenaamde duurzame circulaire economie op zo kort mogelijke termijn ook in Wormerland ingevoerd wordt en kan leiden tot een merkbaar voordeel voor onze burgers?”. GroenLinks heeft samen met de VVD, het CDA en de PvdA een motie ingediend in om het college opdracht te geven inzage te geven in een transparante kostenstructuur van de afvalstoffenheffing en op korte termijn met concrete voorstellen te komen hoe die afvalstoffenheffing op onderdelen naar beneden gebracht kan worden. Áls dat kan? Voor nu steunt GroenLinks het voorstel van het college maar zullen wij door middel van een stemverklaring vanavond aangeven dat er twijfels zijn.

Het gevraagde beslispunt mbt het jeugdbeleid kunnen wij steunen. Daarbij kan ik opmerken dat GroenLinks aanstaande vrijdagochtend 11 november het 2e kamerlid Linda Voortman hier in Wormer ontvangt en haar een petitie zal aanbieden waarbij wij extra aandacht vragen voor de rijksbekostiging ten aanzien van het jeugdbeleid.

Beslispunt b: het beschoeiingsplan. Hier zijn wij niet tegen want ook GroenLinks ziet wel in dat er op bepaalde punten in onze dorpen onderhoud aan de beschoeiing nodig is. Maar ook is het een beetje ‘achter het net vissen’. We constateren dat er oevers opnieuw beschoeid moet worden en gaan dan een plan maken. Dat is raar. We hebben meerjarenplannen voor bruggen, groen, speelvoorzieningen om financiele voorspelbaarheid te geven. Waarom is er niet eerder een meerjaren onderhoudsplan voor beschoeiingen samengesteld? Dan waren we nu minder verrast geweest.

Het beslispunt Onkruidbestrijding. Het is volkomen terecht dat gifspuiten niet meer is toegestaan. Wij pleiten al jarenlang voor een andere aanpak en niet af te wachten tot er eindelijk een verbod komt. Dat is er nu en wij betreuren het dat er eerst kennelijk een verbod moest komen alvorens tot handelen over te gaan. GroenLinks heeft bij uw voorstel nog een paar aanvullingen: of het nu op een machinale manier of met de hand moet worden aangepakt, denkt u hierbij ook aan onze participatiepartner Baanstede? En als 2e; betrek ook burgers bij het schoonhouden van de openbare ruimte. Gewoon af en toe de stoep schoonvegen helpt tegen het wortelen van onkruid. Daar kan het college burgers op wijzen.

Dan de BOA op het water. GroenLinks gaat geen discussie voeren over natuurbescherming en ook wij ergeren ons aan mensen die hard en luidruchtig over het water varen. Maar hoe groot is dat probleem nu echt en hoe los je het op? Wij zijn met uw voorstel simpel gaan rekenen. 0,4 FTE betekent gewoon 40 uur per week in de maanden mei, juni, juli en augustus. Hoe verdeel je die 40 uren nu praktisch over een week van 7 dagen? Over weekenden en avonden? En hoe ziet dan zo’n arbeidscontract met een BOA er uit? Wordt hij of zij in september dan weer ontslagen? En wat is de rol van de politie? Die handhaven toch ook nog steeds of gaan die uren vervallen? Voorzitter, handhaven is net als pleisters plakken op een etterende wond. Het helpt niet. Misschien moeten wij tot inzicht durven komen dat een verbod op snelle motorboten in ons Wormer- en Jisperveld veel beter werkt. Kan je boot harder dan 20km/u? Dan heb je pech. Of alleen nog maar elektrisch varen? Amsterdam verbiedt vanaf dit jaar vervuilende 2-takt motoren in de grachten. En waarschijnlijk zijn vanaf 2020 alleen nog maar elektrische schepen toegestaan, met uitzondering van de doorgaande vaarwegen. Hoe ziet het college dit soort ontwikkelingen in ons Wormer- en Jisperveld?

En dan de taakstelling uitbreiding Overgemeenten. GroenLinks maakt zich soms zorgen over de kwaliteit en kwantiteit van onze ambtelijke organisatie. Wij hebben ons geïrriteerd over het feit dat de laatste twee raadsvergaderingen geen volwaardige vergaderingen waren door een gebrek aan onderwerpen. Terwijl wij allemaal weten dat er nog heel veel onderwerpen voor besluitvorming moeten worden voorgelegd. Moeten wij nu wel een taakstelling wensen terwijl we niet weten of en hoe de nieuwe organisatie er uit gaat zien? Samenwerking met Landsmeer en Waterland kan voordeel opleveren, zowel beleidsmatig als financieel maar het is de vraag of, gelet op het zojuist gestelde over de agenda van de raadsvergaderingen, het wel zo reel is op voorhand kostenvoordelen in te calculeren. Wij zullen akkoord gaan met het voorstel en wij kijken nieuwsgierig uit naar een uitbreiding van Overgemeenten en vinden dat op korte termijn de discussie gevoerd moet worden met onze eigen raad en de raad van Oostzaan.

Tot slot het beslispunt over de huisvesting. GroenLinks kan hiermee instemmen maar vraagt het college of deze nog eens de huidige stand van zaken kan toelichten ten aanzien van een verhuur van vrijstaande kantoorruimte.

Dan heeft de fractie van GroenLinks nog enkele vragen en opmerkingen naar aanleiding van de Programmabegroting:

Op pagina 9 wordt een raming van het EMU saldo weergegeven. Hoe reëel is de onttrekking van gelden ten aanzien van de Zaanbrug in 2018 ?  Is er al iets meer bekend over een planning, vooral nu de oplevering van de Wilhelminasluis en de Nauernaschebrug vertraagd is en de planning voor de Beatrixbrug Knollendam binnenkort bekend gemaakt wordt? En in dat kader, waar staan de plannen en financiën ten aanzien van de Bartelsluisbrug vermeld?

Op pagina 24 wordt melding gemaakt van de gevolgen van de corridorstudie. Ik weet dat de gemeenten Beemster, Purmerend, Oostzaan en Zaanstad al nerveus zijn bij de uitbreidingsplannen van de A7 en de A8. Ook wij zouden dat moeten zijn. De A7 is van enorme invloed als het gaat om CO2 uitstoot op ons grondgebied. GroenLinks wil het onderzoek naar die gevolgen niet af wachten. De oude provinciale weg tussen Purmerend en Zaandam vroeger, was aan weerszijde voorzien van bomen. Op enkele plaatsen langs de A7 zijn die nog zichtbaar. Wij stellen voor in overleg met de wegbeheerder om nu al meer bomen te planten en niet te wachten tot die gevolgen. Bomen vangen fijnstof af en absorberen CO2. En wij stellen voor om nu al met agrariërs in gesprek te gaan over de herinrichting van de strook grond langs de A7 en veldopstellingen van zonnepanelen mogelijk te maken op en langs het talud van de snelweg. Wij moeten nu al plannen gaan maken en misschien zelfs geld gaan reserveren zodat we straks goed beslagen ten ijs komen bij de behandeling van de corridor. Welke actie kunnen wij van het college op korte termijn verwachten?

Op pagina 39 zien wij de bestemmingsreserve innovatie WMO terug. Die hebben wij als raad zelf gecreëerd. Wordt het niet eens tijd dat we hier wat mee gaan doen? Welke innovaties zien wij voor ons? Wat willen we daarmee bereiken? Zouden we dit onderwerp op een voorronde moeten behandelen?

Op pagina 44 wordt verhaald over bewonersinitiatieven en burgerkracht. In de maatschappij zien we steeds meer tekenen dat burgers minder vertrouwen in het bestuur hebben. De democratie moet vernieuwd worden en ook raadsleden en het college hebben daar een taak. Hoe is het met de ambities van onze raad gesteld om burgerinitiatieven beter te gaan ondersteunen? We zien nu allerlei zaken die op de rol staan. Wij pleiten voor een open dialoog met burgers hoe we dat gaan aanpakken. En dan hoeven we geen heilige huisjes te sparen zoals bijvoorbeeld de rol van de contactcommissies en de wijze waarop we beleid voorbereiden. We moeten opschuiven van praten naar doen en er samen voor zorgen dat het onderwerp burgerinitiatieven volgend jaar een prominente plek krijgt in de programmabegroting.

Blij werden wij dan ook na het lezen van de paragraaf over het vertalen van het concept Kern- en wijkgericht werken op pagina 52. Fijn dat onze continue oproep aan de ambtelijke organisatie om vooral naar de burger toe te gaan, nu wordt omgezet in beleid.

En als laatste vraag, afgelopen week was er een uitzending op de televisie over de integratie van vluchtelingen in onze samenleving. Over hoe moeizaam het soms kan gaan en mensen door allerlei redenen, moeite hebben om zich een plek te veroveren in onze maatschappij. Hoe staat het gesteld met de statushouders die wij hebben opgevangen? Wat kunt u zeggen over de integratie van die mensen? En bieden wij voldoende ondersteuning aan die mensen zodat zij niet aan de onderkant van onze samenleving terecht komen? Hebben wij daarvoor voldoende middelen beschikbaar? En wanneer kunnen wij die gevraagde uitbreiding van ons woningbestand tegemoet zien? Zowel voor reguliere woningzoekenden als voor statushouders?

De fractie van GroenLinks dankt het college en haar team van medewerkers voor een fraai en helder boekwerk dat overzichtelijk en goed leesbaar, duidelijkheid heeft gegeven over de plannen en bestedingsruimte van onze gemeente. Een financiële positie die gelukkig op orde is mét een sluitende begroting die samen de mogelijkheid bieden om stappen voorwaarts te maken.

Harold Halewijn
Fractievoorzitter