Een sociale gemeente

GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of ziek wordt, of in een financieel moeilijke situatie zit, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Wormerland laat mensen nooit in de steek. GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Bovendien willen wij dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis.

Eerlijke kansen

Wie je ouders zijn, mag niet bepalen hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder kind verdient een goede start. Ons onderwijs moet er daarom op zijn gericht om de achterstanden waarmee sommige kinderen beginnen, weg te werken en zo de talenten van kinderen verder te ontwikkelen. Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is, zit of op school, of volgt een leerwerktraject. Op school en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte met voldoende sport- en speelvoorzieningen.

Soms komen kinderen of jongeren in zulke grote problemen dat zij hulp nodig hebben. GroenLinks vindt dat jeugdzorg snel moet kunnen optreden, omdat zo veel leed kan worden voorkomen. Wij vinden wachtlijsten echt onacceptabel. De zorg moet goed aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. Daarom moeten kinderen en hun ouders ook zélf een stem hebben in het zoeken naar de beste oplossing.

Menselijke zorg

Ouderen en mensen met een beperking verdienen menselijke zorg. GroenLinks wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. In de zorg staan mensen die hulp nodig hebben centraal, met hun eigen talenten en hun eigen behoeften. Dát moet het uitgangspunt zijn, in plaats van de regels van de gemeente. GroenLinks heeft al veel bereikt in het verbeteren van de menselijk zorg in Wormerland, en het kan altijd beter. Dat is ons uitgangspunt.

Wij vinden ook dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Er moet oog zijn voor álle problemen waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen en gezondheid en jeugdzorg.  Al die terreinen moeten niet apart, maar in samenhang worden aangepakt. Het is belangrijk dat professionele hulpverleners, verpleegkundigen van de thuiszorg, andere begeleiders, schuldhulpverleners, de huishoudelijke hulp, mantelzorgers en vrijwilligers goed met elkaar samenwerken en elkaar snel weten te vinden. Van sociale wijkteams verwachten we een ‘eropaf-mentaliteit’: als mensen zich bij het loket melden omdat het water hen aan de lippen staat, wordt er geen afspraak voor over zes weken gemaakt, maar word je meteen geholpen. Deze ‘zorg op maat’ moet ook beschikbaar zijn in Wormer én in de kernen Jisp, Spijkerboor, Oostknollendam en Neck.

Iedereen doet mee

Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier het gevoel te hebben ‘een steentje bij te dragen’ aan de samenleving. GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen. Ons uitgangspunt is altijd: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Wij willen af van de onnodige, ‘pesterige’ regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Wij vinden dat zij meer mogen bijverdienen en willen dat er minder dwang wordt opgelegd.

De omslag: Dienstencentrum, Scwo en de Bieb samen in het hart van Wormer
De Omslag: Dienstencentrum, Scwo en de Bieb samen in het hart van Wormer

Wat gaat GroenLinks doen:

  • Wij stimuleren mensen en geven ze de ruimte. Wij kiezen voor een inclusieve samenleving: iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. We gaan experimenteren met nieuwe vormen van participatie, waarin keuzevrijheid, waardering en zelfontplooiing centraal staan.
  • We betrekken kinderen en jongeren actief bij alles wat er voor hen wordt georganiseerd. GroenLinks wil met jongeren in gesprek, hen stimuleren en uitdagen, en inspelen op hun behoeftes. We praten niet óver jongeren, maar mét jongeren over school en opleiding, de inrichting van speel-, sport- en ontmoetingsruimte, jongerenwerk, bestrijding van jongerenoverlast en decentralisatie van de jeugdzorg. We stellen een jongerenbudget samen waaruit goede initiatieven kunnen worden betaald. Samen met Scwo en de dorpshuizen in de kleine kernen wordt een breed programma van activiteiten samen met jongeren uitgevoerd.
  • Wij willen dat ouderen en mensen met een beperking zolang als zij willen, thuis kunnen wonen. Samen met de woningcorporaties in Wormerland zoeken wij naar oplossingen die het wonen voor ouderen prettiger maakt.
  • Wij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen. We staan open voor kleinschalige alternatieve wooninitiatieven die de leefbaarheid van de kernen en het platteland vergroten.
  • Wij willen een gemeente zijn met een actief dementie-netwerk. We hebben aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren.
  • Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zoeken wij in overleg met regiogemeenten, maatschappelijke instellingen en verenigingen en lokale ondernemers, maatschappelijk nuttig werk.
  • De relatie tussen Wormerland, de cacaobedrijven en Ghana willen we verder benutten en uitbouwen naar maatschappelijk en cultureel terrein.
  • Wormerland wordt een Fairtrade gemeente.
  • GroenLinks wil een armoedevrij Wormerland door te investeren in een actieve aanpak van de schuldenproblematiek via goede preventie, schuldsanering en nazorg. Dat doen we met een eigen team aan schuldhulpverleners. Wij kiezen voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten voelen en hun kinderen gewoon mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten.
  • In de kleine kernen Oostknollendam, Jisp, Spijkerboor en Neck blijven de voorzieningen behouden voor functies die recht doen aan de sociale gemeenschap, zoals dorpshuizen en gymzalen. De gemeente verplicht zich om samen met burgers te zoeken naar een optimale benutting van de lokale voorzieningen.

 

Samen met 2e kamerlid Linda Voortman aandacht voor Jeugdzorg

Woordvoerder

Elly Fens