Een open gemeente

GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je er thuis en veilig. We gaan er respectvol met elkaar om. Ook al is iemand anders dan jij: we geven elkaar een kans. Altijd. In Wormerland wonen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving willen groeien, moeten we ons állemaal in elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven.

Een gemeente die luistert naar burgers

In Wormerland wonen vrije, autonome en mondige burgers. GroenLinks wil dat burgers meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente naar hen luistert. Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken we naar oplossingen voor problemen in onze dorpen. Iedereen wordt gehoord: mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is.

Wormerland werkt ook actief mee aan nieuwe initiatieven van burgers ter verbetering van hun eigen buurt. En het is belangrijk om ook samen te werken met andere gemeenten. De menselijke maat is daarin altijd ons eerste uitgangspunt: de gemeente moet zo dicht mogelijk bij haar burgers staan.

Samen werken aan veiligheid

We zijn trots op onze open en vrije samenleving: die waarden moeten we beschermen. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving of dat ze worden weggepest of mishandeld. We zetten in het bijzonder in op het voorkomen van problemen als gevolg van radicalisering en polarisatie. Samen met de politie moet de gemeente werken aan veilige buurten en ingrijpen daar waar het misgaat. Maar het voorkómen van criminaliteit is nog beter. Om de veiligheid op straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig optreden tegen overlast en criminaliteit.

Gastvrije gemeente

Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. Wormerland biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen onderdeel van onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons als lokale samenleving. Tegen racisme en discriminatie stellen we harde grenzen.

Aantrekkelijke gemeente met veel cultuur

Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open gemeente hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten. Kunst verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Maar kunst kan ook bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in een groep. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders.

Wat gaat GroenLinks doen

 • Samen met culturele instellingen, de Zaanse Schans en de Zaanbocht ontwikkelen wij een cultuurvisie voor het gebied langs de Zaanoever.
 • Cultuur is voor iedereen: onze gemeente participeert in het Jeugdcultuurfonds dat kinderen uit armere gezinnen in staat stelt om bijvoorbeeld dans-, theater- of muzieklessen te nemen.
 • Wij faciliteren initiatieven en innovaties op het gebied van energie, zorg en ondernemen.
 • Wij laten ons adviseren door burgers met kennis. Burgerparticipatie moet al in de eerste fase van een project een prominente plek krijgen. We vragen onze inwoners tips voor een betere dienstverlening.
 • Raads- of commissievergaderingen die betrekking hebben op onderwerpen in de wijk of de kernen, worden in de wijk of de kern gehouden. De gemeente moet de burger opzoeken.
 • In samenwerking met SCWO en de Dorpshuizen zoeken we naar meer activiteiten die aansluiten bij de wensen van de inwoners.
 • Wij ondersteunen eigen initiatieven van burgers, professionals en organisaties die Wormerland eerlijker, mooier en schoner kunnen maken. GroenLinks wil kijken naar wat mogelijk is in plaats van telkens weer beperkingen op te leggen.
 • WhatsApp buurtpreventie en Burger Hulp Verlening zijn burgerinitiatieven die op onze steun kunnen rekenen. Nieuwe vormen van samenwerking tussen de Veiligheidsregio, de gemeente en burgers moet ook op financiële steun kunnen rekenen. Er komt een AED netwerk in Wormerland.
 • Wormerland zet zich in om snel internet voor iedere burger mogelijk te maken. Ook in het buitengebied.
 • De gemeente voert regie over de inburgering, samen met de vluchteling.
 • GroenLinks wil dat Wormerland zelfstandig blijft en haar groene idealen in de regio blijft verdedigen. Dat kan het beste door samen te werken met de andere groene gemeenten Oostzaan, Landsmeer en Waterland.
 • GroenLinks is voor een structureel sluitende financiële begroting. Rioolrechten en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend vanwege het principe de vervuiler betaalt. De algemene reserve bedraagt maximaal 10% van de begroting. Een teveel aan reserves dient terug te vloeien naar de burger en aangewend te worden voor de financiering van voorzieningen waar alle burgers baat bij hebben. Diensten die de gemeente levert, zijn kostendekkend tenzij dat leidt tot onaanvaardbaar hoge tarieven. Er komt een openbaar subsidieregister zodat iedereen kan zien wie subsidie van de gemeente ontvangt.

Woordvoerder

Remco Doorn