Contactcommissies en Dorpshuizen

In april 2017 heeft de gemeenteraad het onderwerp Burger Participatie en Burger Initiatieven behandeld. Het onderwerp op de agenda bevatte nog een aantal andere onderdelen zoals Contact Commissies, Dorpshuizen en Wijk & Buurtgericht werken. GroenLinks noemt het bewust Burger Participatie en Burger Initiatieven want dat is de kern van dit onderwerp. Hoe gaan burgers meedoen met het besturen van onze gemeente en hoe kunnen burgers zelf initiatieven nemen in onze gemeente. Aan dit onderwerp is tijdens de raadsperiode 2014-2018 veel tijd besteed.

Er zijn 2 raadscommissies geweest die onderzoek hebben gedaan en op 11 april 2017 advies hebben uitgebracht. Er zijn vergaderingen geweest met de Dorpshuis besturen en er ligt een reactie met voorstel van het college. En de fractie van GroenLinks heeft ook nog een duit in het zakje gedaan met een eigen notitie. Want het onderwerp Burger Participatie en Burger Initiatieven verdient ook al deze aandacht. Misschien is Burger Participatie en Burger Initiatieven wel het belangrijkste onderwerp van de raadsperiode 2014-2018 geweest. In dit artikel leest u de standpunten van GroenLinks ten aanzien van Burger Participatie, Burger Initiatieven en de rol van Contact Commissies en Dorpshuizen en hoe wij de komende jaren samen met u het bestuur van Wormerland willen vormgeven.

Het is tijd voor verandering

Op 15 maart 2017 hebben wij de tweede kamer verkiezingen gehad. Als er één ding heel erg duidelijk is geworden in de verkiezingscampagne is dat er een vele burgers in Nederland zijn die zich niet gehoord voelen. Niet meer meedoen, geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Wij zien tijdens gemeenteraadsvergaderingen nauwelijk burgers die belangstelling hebben voor het beleid dat wij daar vaststellen. Wij praten in de gemeenteraad over burgers, maar niet met burgers.

GroenLinks constateert dat de wijze waarop wij als Raad, het college en het totaal samen met de ambtenaren toch wat ver weg is komen te staan van de werkelijkheid, van de burgers. "Zij klimmen elke drie weken in hun ivoren toren, bedenken prachtige regels, sturen een paar BOA's op onze nek als wij ons niet aan de regels houden en dan vinden zij het vervelend als er bezwaar wordt gemaakt". Het is natuurlijk gechargeerd maar dit is deels wel hoe burgers ons op afstand bekijken. Die samenwerking tussen de gemeente en de burgers moet dus anders.

Het moet anders en het kan anders

De werkgroep die zich heeft bezig gehouden met de Contact Commissies heeft het functioneren van de Contact Commissies beoordeeld en hier 19 adviezen over samengesteld. Die Contact Commissies zijn 25 of zelfs 40 jaar geleden opgericht na de gemeentelijke herindeling. Dit om burgers in de kleine kernen die toen waren opgegaan in de nieuwe gemeente Wormerland, toch een spreekbuis te geven. En het verkleinde de fysieke afstand tot de dorpen en het gemeentehuis in Wormer. In de afgelopen 12 jaar is er zeker 2x gesleuteld aan het protocol dat de taken van de CC's beschrijft. Het feit dat een CC zich niet serieus genomen voelt, of moeite heeft om de CC te bemensen, of het lastig vindt om de rug recht te houden bij lastige en gevoelige kwesties, dat los je niet op met sleutelen aan het protocol. Terwijl de 19 adviezen dat eigenlijk wel voorstellen, sleutelen aan het protocol.

GroenLinks is tot de conclusie gekomen dat deze manier van werken een tijdlang goed heeft gefunctioneerd maar dat er uitgekeken moet worden naar een andere manier van samenwerken met burgers. En dan een manier die óók recht doet aan de burgers in Wórmer. Want Wormer heeft geen contact commissies. Behandel de kleine kernen dus gelijk als Wormer.

Thematische aanpak in plaats van Contact Commissies

Ons voorstel zou zijn om met thema's en projecten te gaan werken. En per thema of project op zoek te gaan naar burgers die betrokken zijn en draagvlak hebben of die een bepaalde expertise hebben. En deze burgers vanaf het allereerste begin laten meedenken, keuzes voorstellen, argumenten laten afwegen. Zodat er uiteindelijk een gedragen voorstel aan de gemeenteraad kan worden gepresenteerd. Want, de gemeenteraad heeft altijd het laatste oordeel.

Omdat thema's projectmatig worden uitgevoerd is er een start en een eind aan zo'n project. Burgers die participeren in zo'n thema doen dat dus tijdelijk totdat het project is beëindigd. Noem het een Burgercommissie Beschoeiing Wegsloot ipv Contact Commissie of Burgercommissie Tiny Houses of Burgercommissie Sociaal Domein. En als GroenLinks dan nogmaals kijkt naar de aanbevelingen van de raadswerkgroep en wij vervangen het woord Contact door Burger én we brengen een tijdigheid aan in het bestaan van zo een burgercommissie, dan kunnen veel van de aanbevelingen overgenomen worden.

GroenLinks adviseert dus om de contact commissies tot de verkiezingen in 2018 nog te laten bestaan maar daarna op te heffen en over te gaan tot het formeren van Burgercommissies per thema of project. De wijk en kernmakelaar zou nu al moeten starten met het samenstellen van een lijst van burgers die op basis van interesse, draagvlak, expertise én onafhankelijkheid, straks willen participeren met het bestuur van onze gemeente. Ook digitale burgerplatforms kunnen daarbij worden ingezet.

Ambtenaren naar buiten

Belangrijk is dat de raad en het college maar vooral ook de ambtelijke organisatie voor deze manier van werken moeten openstaan. GroenLinks heeft bij de behandeling van de kadernota's telkens aandacht gevraagd voor de ambtelijk organisatie. Ga naar buiten, kom achter je bureau vandaan! Als iemand een wijziging indient voor een bestemmingsplan, beoordeel je dat niet van achter je buro maar dan ga je naar buiten. Dan kijk je ter plekke, spreek je met de indiener aan zijn koffietafel, maar ook met de direct omwonenden. En wijs je hen op wat er gaat veranderen. Participeren betekent namelijk samendoen.

En dat geldt vanzelfsprekend ook voor de raad. Natuurlijk, de raad is kaderstellend en vertrouwt op het advies dat de Burgercommissie en de ambtelijke organisatie geeft. Maar je zou er ook eens voor kunnen kiezen om raadsleden samen met een burgercommissie op locatie een bepaald project te laten behandelen. Als wij over Neck-Zuid praten, waarom doen we dat dan niet in Neck?

Als we over de bouwplannen Oostknollendam praten in een voorronde, waarom doen we dat dan niet in Oostknollendam? En als wij een beleidsplan WMO inhoudelijk behandelen, waarom doen we dat dan niet in Torenerf of Westerveer? Burgerparticipatie is niet alleen een papierenprotocol, het betekent ook dat wij als gemeente er naar moeten handelen. De afstand tot de burger moet fysiek verkleind worden. Betrokkenheid en vertrouwen ontstaat niet vanzelf. Daar moet je aan bouwen.

De rol van Wijk- en Kernmakelaar

De voorgestelde Wijk en Kernmakelaar kan ons hierbij helpen. Die zou de opdracht moeten krijgen om telkens wanneer er een project in het vizier komt, deze op te tuigen met een vorm van burgerparticipatie. In de notitie van GroenLinks hebben wij enkele extra aanbevelingen gedaan met betrekking tot de rol en positie van de kernmakelaar. En door participeren ook echt op locatie uit te voeren, ontstaat hier een extra kans voor de Dorpshuizen.

Burgerinitiatieven

Dan Burger Initiatieven. De gemeente moet immers ook openstaan voor ideeën, projecten die vanuit burgers zelf komen. Denk aan de school EigenWijs, Wormerland Duurzaam maar wat ons betreft ook aan een groot buurtfeest of een Kerstboom op het dorpsplein bij de Vomar of in Oostknollendam. De adviezen van de raadswerkgroep Burgerinitiatieven neemt GroenLinks graag over, samen met de voorstellen die GroenLinks in haar eigen notitie heeft gedaan zoals een loket, een set aan spelregels en een bekende route zodat de burger weet wat er met zijn/haar aanvraag gebeurd. Belangrijk is vooral dat de burger geholpen wordt. Dat de burger vertrouwen krijgt in ons functioneren, ervaart dat hij/zij serieus genomen wordt. En door een set van spelregels samen te stellen met als uitgangspositie "ja, mits" wordt duidelijkheid gegeven. Zodat ook een NEE als antwoord door de gemeenteraad afgegeven kan worden.

Recht van inspreken

GroenLinks is verder van mening dat het recht van inspreken ook een update verdient. Als je burgers voor vol wilt aanzien, moet je ze niet alleen wat laten zeggen, dan hoort een raadscommissie ook vragen te kunnen stellen, dóórvragen. Onze raadsverordening biedt die mogelijkheid niet. Een nieuwe verordening voor de raad zal door GroenLinks op dit punt van aanvullingen worden voorzien.

De rol van Dorpshuizen

Tot slot nog een reactie op de Notitie Dorpshuizen. GroenLinks heeft zelf in Oostknollendam geïnformeerd hoe wordt gedacht over een maandelijks inloopspreekuur tbv het Dienstencentrum en daarover is men zeer enthousiast. Wij hebben al aangegeven welke andere mogelijkheden de gemeente heeft om bijvoorbeeld voorronde vergaderingen die betrekking hebben op de omgeving waar de dorpshuizen staan, daar te houden en wij zien graag een uitwerking daarvan in een volgend raadsvoorstel tegemoet. Er zullen dan immers wel technische en financiële eisen gesteld worden. In de notitie wordt gesproken over een contactambtenaar Dorpshuizen, GroenLinks neemt aan dat het college deze functie kan samenvoegen met die van de kern- en wijkmakelaar, burgerinitiatievenmakelaar en burgerparticipatiemakelaar.

Woordvoerder

Harold Halewijn